PHP Can Do. ไปหน้าเว็บ PHP Mindphp.com รูปแบบใหม่

PHP เขียนเว็บ เนื้อหา บทความ เขียนโปรแกรม สอน Code PHP
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ ติดต่อ 086-703-1560
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บ Mindphp.com
วัดความเร็วเน็ตทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต บทความ php   เนื้อหา php  เขียน บทความ php  เว็บบอร์ด php   ค้นหา
พื้นที่โฆษณา
PHP เมนูหลัก
icon_home.gif Mind php.com
icon_poll.gif เนื้อหา php
tree-T.gif เนื้อหา php
tree-T.gif คู่มือ Function
tree-T.gif วารสารสมาชิก
tree-L.gif คู่มือ phpมีข้อมูลใหม่ !
favoritos.gif บทความ php
tree-T.gif บทความ PHP
tree-T.gif เขียนบทความ
tree-L.gif ค้นหา
icon_community.gif เว็บบอร์ด php
tree-T.gif Programming - PHP
tree-T.gif CMS, CRM,...
tree-L.gif Html Css
icon_members.gif VDO Tutorial
tree-L.gif Video PHP Tutorial
som_downloads.gif โหลด and ลิงค์
tree-T.gif PHP ดาวน์โหลด
tree-L.gif สารบัญเว็บ PHP
som_downloads.gif วัดความเร็วเน็ตมีข้อมูลใหม่ !
som_downloads.gif Pdf Creatorมีข้อมูลใหม่ !
icon_community.gif สมัครสมาชิก
PHP ตัวอย่าง บทความ
เทคนิคการเขียน PHP
[ เทคนิคการเขียน PHP ]
 • Php code download file เขียนphpทำระบบดาวน์โหลดไฟล์ เช่น ไฟล์ .exe, zip
 • สร้าง Crontab เพื่อรัน php ตามเวลาที่ต้องการ
 • php ออก report หรือ export เป็น excel รูปแบบไฟล์ 2 แบบ คือ .xls กับ .csv
 • Header HTTP Status Codes that the Web Server can return - Definitions
 • โปรแกรมเข้ารหัส โค้ด php เพื่อป้องกันการแก้ไข encryption software for php decode
 • .htaccess แปลง query string เป็น Sub Domain
 • ส่งเมล์ hotmail Script php send mail ไม่ใช้เข้า Junk Mail ด้วย SMTP ของ Gmail
 • การใช้ ประโยชน์ ของ .htaccess เช่น block IP Blocking bad bots ป้องกันการ Hot li
 • การทำให้ php ใช้ งาน cURL บน Windows
 • กลุ่มบทความ PHP
 • AJAX - PHP (5)
 • CMS - PHP (6)
 • CRM - PHP (5)
 • Function PHP (8)
 • Google (5)
 • JavaScript (7)
 • Joomla (11)
 • Jquery (2)
 • OOP - PHP (6)
 • Pear Zend Framework (3)
 • PHP Editor (8)
 • PHP-Nuke (9)
 • Phpbb (2)
 • Smarty (1)
 • SQL - MySql (16)
 • ความรู้ทั่วไป (18)
 • เทคนิค การเขียน PHP (24)
 • บทความ PHP (8)
 • พื้นฐาน PHP (6)

 • Installation

  This section holds common questions about the way to install PHP. PHP is available for almost any OS (except maybe for MacOS before OSX), and almost any web server.

  To install PHP, follow the instructions in Installation and Configuration.

  1. Why shouldn't I use Apache2 with a threaded MPM in a production environment?
  2. Unix/Windows: Where should my php.ini file be located?
  3. Unix: I installed PHP, but every time I load a document, I get the message 'Document Contains No Data'! What's going on here?
  4. Unix: I installed PHP using RPMS, but Apache isn't processing the PHP pages! What's going on here?
  5. Unix: I patched Apache with the FrontPage extensions patch, and suddenly PHP stopped working. Is PHP incompatible with the Apache FrontPage extensions?
  6. Unix/Windows: I have installed PHP, but when I try to access a PHP script file via my browser, I get a blank screen.
  7. Unix/Windows: I have installed PHP, but when try to access a PHP script file via my browser, I get a server 500 error.
  8. Some operating systems: I have installed PHP without errors, but when I try to start apache I get undefined symbol errors: [mybox:user /src/php4] root# apachectl configtest apachectl: /usr/local/apache/bin/httpd Undefined symbols: _compress _uncompress
  9. Windows: I have installed PHP, but when I to access a PHP script file via my browser, I get the error: cgi error: The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers. The headers it did return are:
  10. Windows: I've followed all the instructions, but still can't get PHP and IIS to work together!
  11. When running PHP as CGI with IIS, PWS, OmniHTTPD or Xitami, I get the following error: Security Alert! PHP CGI cannot be accessed directly..
  12. How do I know if my php.ini is being found and read? It seems like it isn't as my changes aren't being implemented.
  13. How do I add my PHP directory to the PATH on Windows?
  14. How do I make the php.ini file available to PHP on windows?
  15. Is it possible to use Apache content negotiation (MultiViews option) with PHP?
  16. Is PHP limited to process GET and POST request methods only?

  Why shouldn't I use Apache2 with a threaded MPM in a production environment?

  PHP is glue. It is the glue used to build cool web applications by sticking dozens of 3rd-party libraries together and making it all appear as one coherent entity through an intuitive and easy to learn language interface. The flexibility and power of PHP relies on the stability and robustness of the underlying platform. It needs a working OS, a working web server and working 3rd-party libraries to glue together. When any of these stop working PHP needs ways to identify the problems and fix them quickly. When you make the underlying framework more complex by not having completely separate execution threads, completely separate memory segments and a strong sandbox for each request to play in, feet of clay are introduced into PHP's system.

  If you feel you have to use a threaded MPM, look at a FastCGI configuration where PHP is running in its own memory space.

  And finally, this warning against using a threaded MPM is not as strong for Windows systems because most libraries on that platform tend to be threadsafe.

  Unix/Windows: Where should my php.ini file be located?

  By default on Unix it should be in /usr/local/lib which is <install-path>/lib. Most people will want to change this at compile-time with the --with-config-file-path flag. You would, for example, set it with something like:


  --with-config-file-path=/etc

  And then you would copy php.ini-dist from the distribution to /etc/php.ini and edit it to make any local changes you want.


  --with-config-file-scan-dir=PATH

  On Windows the default path for the php.ini file is the Windows directory. If you're using the Apache webserver, php.ini is first searched in the Apaches install directory, e.g. c:\program files\apache group\apache. This way you can have different php.ini files for different versions of Apache on the same machine.

  See also the chapter about the configuration file.

  Unix: I installed PHP, but every time I load a document, I get the message 'Document Contains No Data'! What's going on here?

  This probably means that PHP is having some sort of problem and is core-dumping. Look in your server error log to see if this is the case, and then try to reproduce the problem with a small test case. If you know how to use 'gdb', it is very helpful when you can provide a backtrace with your bug report to help the developers pinpoint the problem. If you are using PHP as an Apache module try something like:

  • Stop your httpd processes

  • gdb httpd

  • Stop your httpd processes

  • > run -X -f /path/to/httpd.conf

  • Then fetch the URL causing the problem with your browser

  • > run -X -f /path/to/httpd.conf

  • If you are getting a core dump, gdb should inform you of this now

  • type: bt

  • You should include your backtrace in your bug report. This should be submitted to » http://bugs.php.net/

  If your script uses the regular expression functions (preg_match() and friends), you should make sure that you compiled PHP and Apache with the same regular expression package. This should happen automatically with PHP and Apache 1.3.x

  Unix: I installed PHP using RPMS, but Apache isn't processing the PHP pages! What's going on here?

  Assuming you installed both Apache and PHP from RPM packages, you need to uncomment or add some or all of the following lines in your httpd.conf file:

  # Extra Modules
  AddModule mod_php.c
  AddModule mod_php.c
  AddModule mod_perl.c
  
  # Extra Modules
  LoadModule php_module     modules/mod_php.so
  LoadModule php5_module    modules/libphp5.so   # for PHP 5
  LoadModule perl_module    modules/libperl.so

  And add:

  AddType application/x-httpd-php .php

  ... to the global properties, or to the properties of the VirtualDomain you want to have PHP support added to.

  Unix: I patched Apache with the FrontPage extensions patch, and suddenly PHP stopped working. Is PHP incompatible with the Apache FrontPage extensions?

  No, PHP works fine with the FrontPage extensions. The problem is that the FrontPage patch modifies several Apache structures, that PHP relies on. Recompiling PHP (using 'make clean ; make') after the FP patch is applied would solve the problem.

  Unix/Windows: I have installed PHP, but when I try to access a PHP script file via my browser, I get a blank screen.

  Do a 'view source' in the web browser and you will probably find that you can see the source code of your PHP script. This means that the web server did not send the script to PHP for interpretation. Something is wrong with the server configuration - double check the server configuration against the PHP installation instructions.

  Unix/Windows: I have installed PHP, but when try to access a PHP script file via my browser, I get a server 500 error.

  Something went wrong when the server tried to run PHP. To get to see a sensible error message, from the command line, change to the directory containing the PHP executable (php.exe on Windows) and run php -i. If PHP has any problems running, then a suitable error message will be displayed which will give you a clue as to what needs to be done next. If you get a screen full of HTML codes (the output of the phpinfo() function) then PHP is working, and your problem may be related to your server configuration which you should double check.

  Some operating systems: I have installed PHP without errors, but when I try to start apache I get undefined symbol errors:


  [mybox:user /src/php4] root# apachectl configtest
  apachectl: /usr/local/apache/bin/httpd Undefined symbols:
  _compress
  _uncompress

  This has actually nothing to do with PHP, but with the MySQL client libraries. Some need --with-zlib, others do not. This is also covered in the MySQL FAQ.

  Windows: I have installed PHP, but when I to access a PHP script file via my browser, I get the error:


  cgi error:
  The specified CGI application misbehaved by not
  returning a complete set of HTTP headers.
  The headers it did return are:

  This error message means that PHP failed to output anything at all. To get to see a sensible error message, from the command line, change to the directory containing the PHP executable (php.exe on Windows) and run php -i. If PHP has any problems running, then a suitable error message will be displayed which will give you a clue as to what needs to be done next. If you get a screen full of HTML codes (the output of the phpinfo() function) then PHP is working.

  Once PHP is working at the command line, try accessing the script via the browser again. If it still fails then it could be one of the following:

  • File permissions on your PHP script, php.exe, php4ts.dll, php.ini or any PHP extensions you are trying to load are such that the anonymous internet user ISUR_<machinename> cannot access them.
  • The script file does not exist (or possibly isn't where you think it is relative to your web root directory). Note that for IIS you can trap this error by ticking the 'check file exists' box when setting up the script mappings in the Internet Services Manager. If a script file does not exist then the server will return a 404 error instead. There is also the additional benefit that IIS will do any authentication required for you based on the NTLanMan permissions on your script file.

  Windows: I've followed all the instructions, but still can't get PHP and IIS to work together!

  Make sure any user who needs to run a PHP script has the rights to run php.exe! IIS uses an anonymous user which is added at the time IIS is installed. This user needs rights to php.exe. Also, any authenticated user will also need rights to execute php.exe. And for IIS4 you need to tell it that PHP is a script engine. Also, you will want to read this faq.

  When running PHP as CGI with IIS, PWS, OmniHTTPD or Xitami, I get the following error: Security Alert! PHP CGI cannot be accessed directly..

  You must set the cgi.force_redirect directive to 0. It defaults to 1 so be sure the directive isn't commented out (with a ;). Like all directives, this is set in php.ini

  Because the default is 1, it's critical that you're 100% sure that the correct php.ini file is being read. Read this faq for details.

  How do I know if my php.ini is being found and read? It seems like it isn't as my changes aren't being implemented.

  To be sure your php.ini is being read by PHP, make a call to phpinfo(). Near the top, there will be a listing called Configuration File (php.ini). This will tell you where PHP is looking for php.ini and whether or not it's being read. If just a directory PATH exists, then it's not being read, and you should put your php.ini in that directory. If php.ini is included within the PATH, it is being read.

  If php.ini is being read and you're running PHP as a module, then be sure to restart your web server after making changes to php.ini

  See also php_ini_loaded_file().

  How do I add my PHP directory to the PATH on Windows?

  On Windows NT, 2000, XP and 2003:

  • Go to Control Panel and open the System icon (Start -> Settings -> Control Panel -> System, or just Start -> Control Panel -> System for Windows XP/2003)

  • Go to the Advanced tab

  • Click on the 'Environment Variables' button

  • Look into the 'System Variables' pane

  • Find the Path entry (you may need to scroll to find it)

  • Double click on the Path entry

  • Enter your PHP directory at the end, including ';' before (e.g. ;C:\php)

  • Press OK and restart your computer

  On Windows 98/Me you need to edit the autoexec.bat file:

  • Open the Notepad (Start -> Run and enter notepad)

  • Open the C:\autoexec.bat file

  • Locate the line with PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;..... and add: ;C:\php to the end of the line

  • Save the file and restart your computer

  Note: Be sure to reboot after following the steps above to ensure that the PATH changes are applied.

  The PHP manual used to promote the copying of files into the Windows system directory, this is because this directory (C:\Windows, C:\WINNT, etc.) is by default in the systems PATH. Copying files into the Windows system directory has long since been deprecated and may cause problems.

  How do I make the php.ini file available to PHP on windows?

  There are several ways of doing this. If you are using Apache, read their installation specific instructions (Apache 1, Apache 2), otherwise you must set the PHPRC environment variable:

  On Windows NT, 2000, XP and 2003:

  • Go to Control Panel and open the System icon (Start -> Settings -> Control Panel -> System, or just Start -> Control Panel -> System for Windows XP/2003)

  • Go to the Advanced tab

  • Click on the 'Environment Variables' button

  • Look into the 'System variables' pane

  • Click on 'New' and enter 'PHPRC' as the variable name and the directory where php.ini is located as the variable value (e.g. C:\php)

  • Press OK and restart your computer

  On Windows 98/Me you need to edit the autoexec.bat file:

  • Open the Notepad (Start -> Run and enter notepad)

  • Open the C:\autoexec.bat file

  • Add a new line to the end of the file: set PHPRC=C:\php (replace C:\php with the directory where php.ini is located). Please note that the path cannot contain spaces. For instance, if you have installed PHP in C:\Program Files\PHP, you would enter C:\PROGRA~1\PHP instead.

  • Save the file and restart your computer

  Is it possible to use Apache content negotiation (MultiViews option) with PHP?

  If links to PHP files include extension, everything works perfect. This FAQ is only for the case when links to PHP files don't include extension and you want to use content negotiation to choose PHP files from URL with no extension. In this case, replace the line AddType application/x-httpd-php .php with:

  # PHP 4
  AddHandler php-script php
  AddType text/html php
  
  # PHP 5
  AddHandler php5-script php
  AddType text/html php

  This solution doesn't work for Apache 1 as PHP module doesn't catch php-script.

  Is PHP limited to process GET and POST request methods only?

  No, it is possible to handle any request method, e.g. CONNECT. Proper response status can be sent with header(). If only GET and POST methods should be handled, it can be achieved with this Apache configuration:

  <LimitExcept GET POST>
  Deny from all
  </LimitExcept>


  Advertising unit Ads
  บทความ Mind php
  > ทดสอบความเร็วเน็ต
  > ดาวน์โหลด MSN 9.0
  > บทความ
   >> เช็คเลขบัตรประชาชน
   >> แบ่งหน้าแสดงผล โค้ดแบ่งหน้า แบ่งหน้า php
   >> PHP แปลงตัวเลข เป็น เงินบาท
   >> วิธีสมัคร และใช้งาน no-ip
   >> สร้างไฟล์ PDF ด้วย PHP
   >> การใช้ phpmyadmin
   >> การ Select ข้อมูล Joins 2 ตาราง
   >> การแก้ปัญหา ภาษาไทย MySql เป็น ????
   >> การติดตั้ง โมดูล php-nuke
   >> การอัพโหลดไฟล์ ด้วย php
   >> PHP OOP คืออะไร
   >> บทความ CRM
   >> Http คืออะไร
  กระทู้เด่น
   >> วิธีติดตั้ง XAMPP
   >> วิธีติดตั้ง Appserv
   >> วิธีติดตั้ง Joomla 1.5
   >> วิธีติดตั้ง phpbb
   >> บอร์ด phpBB3 ของไทย
   >> โปรแกรมแปลงไฟล์
  รวม Free Code PHP Class Script
  Unix Timestamp Coverter
  * รวม Code PHPClass
  * Wallpaper Sport & Tutorial
  เกมส์ Flash เครื่องบิน
  วิธีแก้ เข้า regedit ไม่ได้
  วิธีแก้เข้า task manager ไม่ได้
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก กรุณาสมัครที่นี่
  คลิปวีดีโอสอน
  hmailserver ทำ Mail Server ใช้ในองศ์กร ด้วยโปรแกรมฟรี

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 08th Feb 2010
  เข้าชม: 27971
  ให้คะแนน: 1.00 โหวต: 1

  ติดตั้ง PHP5 แบบ FastCGI บน IIS7 Windows 2008 Server

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 26th Jan 2010
  เข้าชม: 20907
  ให้คะแนน: 0.00 โหวต: 0

  วีดีโอสอน การใช้งาน Teamviewer ฉบับภาษาไทย ใน คลิป เป็น teamviewer เวอร์ชั่น 5

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 15th Jan 2010
  เข้าชม: 34605
  ให้คะแนน: 3.33 โหวต: 6

  มาดู Android Review on Youtube กัน Android ระบบปฏิบัตการบนมือถือ

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 12th Jan 2010
  เข้าชม: 18419
  ให้คะแนน: 0.00 โหวต: 0

  คู่มือการใช้ microsoft office 2007 วีดีโอ Tutorial สอนการใช้ microsoft office 2007

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 12th Jan 2010
  เข้าชม: 29216
  ให้คะแนน: 5.00 โหวต: 2

  ส่วนประกอบของ photoshop ความสามารถของ โปรแกรม Photoshop Feature

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 12th Jan 2010
  เข้าชม: 18788
  ให้คะแนน: 0.00 โหวต: 0

  วิธี Download Microsoft Office 2007 Free

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 10th Jan 2010
  เข้าชม: 62341
  ให้คะแนน: 4.17 โหวต: 6

  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค วีดีโอเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แต่ละเจ้าศึกษารายละเอียดก่อนเลือกซื้อ

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 10th Jan 2010
  เข้าชม: 18529
  ให้คะแนน: 0.00 โหวต: 0

  คลิปแต่งรูป วีดีโอสอน แต่งรูป

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 10th Jan 2010
  เข้าชม: 20091
  ให้คะแนน: 0.00 โหวต: 0

  Intel Core 2 Quad Q8400 - CPU Review

  โดย: mindphp
  เมื่อ: 25th Sep 2009
  เข้าชม: 22021
  ให้คะแนน: 3.00 โหวต: 1

  สนับสนุน Mindphp
  หน้าหลัก Mind php เข้าระบบ mind php เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว php ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ
  BasLover.com
  ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ
  http://เที่ยวฮ่องกง เพียง 11,900บาท--> {พูดคุยกีฬาไทย} insitejapan.com ThaiLandHotelForum hobbyinter.com [Download msn 9.0]


  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที